Inspectie gezondheidszorg

Inspectie dringt aan op opstellen bekwaamheidsnormen


De inspectie voor de Gezondheidszorg roept het veld op om op zo kort mogelijke termijn bekwaamheidsnormen op te stellen voor artsen die cosmetische behandelingen doen in particuliere klinieken. De inspectie maakt zich zorgen over het nog altijd ontbreken van deze normen, omdat iedere basisarts cosmetische behandelingen zoals een borstvergroting mag doen zonder daarvoor een speciale opleiding te hebben gevolgd. Dit kan leiden tot risico’s voor de patiënt. De wet BIG staat toe dat ook niet-plastisch chirurgen, mits bekwaam, cosmetische behandelingen mogen doen. Basisartsen zijn echter niet speciaal opgeleid voor dit soort ingrepen en hebben daardoor minder ervaring. De inspectie vindt het nodig dat er specifieke bekwaamheidsnormen komen voor cosmetische behandelingen, zodat duidelijk is wanneer een arts bekwaam is.

Dit zorgt ervoor dat de patiënt geen verhoogd risico loopt als hij door een niet-plastisch chirurg wordt behandeld. Ook heeft de inspectie, die zelf geen normen opstelt, de bekwaamheidsnormen nodig voor haar toezicht.

Onderzoek

De inspectie onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van particuliere klinieken in Nederland. De kwaliteit van zorg in privéklinieken en zelfstandige behandelcentra is stabiel te noemen. Wel zijn er een aantal klinieken die risico’s nemen die grenzen aan verantwoorde zorg. In deze klinieken worden patiënten geholpen die naar de mening van de inspectie een te complexe gezondheidsproblematiek hebben of kampen met extreem overgewicht. Dit soort risicopatiënten is beter af in een ziekenhuis waar de voor hen benodigde faciliteiten aanwezig zijn.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat het veld op veel andere terreinen zichtbaar haar verantwoordelijkheid neemt voor de bewaking van de kwaliteit. Zo worden er visitaties gedaan door de betreffende wetenschappelijke verenigingen en wordt regelmatig intercollegiaal overleg gepleegd. Wel is er op meerdere gebieden nog verdere normontwikkeling nodig. Ongeveer de helft van de in totaal 244 privéklinieken behandelt kinderen. 48 klinieken doen dit minder dan 20 keer per jaar. De inspectie heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gevraagd om met normen te komen voor het minimale aantal kinderen dat een kliniek per jaar moet behandelen om verantwoorde zorg te kunnen leveren aan deze groep kwetsbare patiënten.

Aantal

Het aantal particuliere klinieken in Nederland is stabiel. Wel maken steeds meer klinieken onderdeel uit van enkele grote ketens van particuliere klinieken die in het gehele land zorg aanbieden. In deze klinieken worden met name verrichtingen gedaan op het terrein van oogheelkunde, dermatologie, orthopedie en plastische chirurgie.