Privacyverklaring

1. Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen ect. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.2 Waarvoor gebruiken we (bijzondere) persoonsgegevens?
– We verwerken gezondheidsgegevens in uw medisch dossier om u een hoge kwaliteit van zorg te kunnen verlenen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen;
– Foto’s zijn een noodzakelijk hulpmiddel om het behandelproces te volgen, de resultaten te beoordelen of te besluiten hoe de verdere behandeling moet verlopen. Foto’s worden aan uw medisch dossier toegevoegd;
– We kunnen u voorafgaand aan het maken van een consultafspraak vragen om eerst foto’s van het te behandelen gebied op te sturen, zodat u weet of een behandeling mogelijk is zonder onnodig verlies van uw (reis)tijd.
– We houden uw contactgeschiedenis bij. We zien in uw medisch dossier waar het contact over ging, wanneer het contact was en met wie;
– We dienen uw leeftijd vast te stellen om aan de gedragscode van de NVPC (Nederlandse Vereniging Voor Plastische Chirurgie) en de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) te voldoen. Daarvoor leggen we de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie.
– We vermelden uw Burgerservicenummer (BSN) op een recept voor medicijnen. Uw apotheker is op grond van de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-Z) verplicht om het BSN te gebruiken. Het BSN wordt in de apotheek onder andere gebruikt om te verifiëren of het op het recept voorgeschreven geneesmiddel wordt verstrekt aan de juiste patiënt.
– We kunnen uw huisarts door middel van een ontslagbrief op de hoogte brengen van de behandeling die u heeft ondergaan, zodat dit aan uw cliëntendossier kan worden toegevoegd.
– We nodigen u middels de enquête-software SurveyMonkey uit tot deelname aan enquêtes, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Lees het privacy statement van SurveyMonkey.
– We vergemakkelijken het invoeren van uw adresgegevens in de medische vragenlijst met behulp van Google. Lees het privacy statement van Google.

1.3 Zorgvuldig bewaren

Gezondheidsgegevens
Gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning van de cliënt, geldt een bewaartermijn van 20 jaar.

Geen consult
Maakt u (nog) geen consultafspraak dan bewaren we uw contactgegevens 6 maanden. Voor als u ons later toch nodig blijkt te hebben.

Nog geen indicatie
Heeft u tijdens het consult nog geen indicatie om een behandeling te ondergaan dan kunnen we uw gegevens 2 jaar bewaren. Wij helpen u graag verder als u binnen het termijn van 2 jaar wel een indicatie heeft.

Geen behandelovereenkomst
Ziet u af van uw behandeling of kunt u niet behandeld worden dan verwijderen we uw gegevens na 1 jaar.

Back-ups
Wij maken back-ups van de (bijzondere) persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig kunnen zijn, totdat ook die back-ups na 3 maanden worden gewist. Om uw back-upgegevens te beveiligen hanteren we een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@kliniekveldhoven.nl. Wij zullen u binnen 1 maand na een verzoek voorzien van een reactie.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.